Sal die SAID toelaat dat u maatskappy/beslote korporasie se aangeslane verlies benut word?

Will SARS allow you to deduct your company/close corporation’s assessed loss?
August 26, 2015
Financial risk management for your small business: Do you know how to do it?
August 26, 2015

Sal die SAID toelaat dat u maatskappy/beslote korporasie se aangeslane verlies benut word?

Onder normale omstandighede sal die SAID ‘n belastingbetaler toelaat om die vorige belastingjaar se aangeslane verlies oor te dra en af te trek van die huidige belastingjaar se belasbare inkomste. Daar is egter sekere omstandighede waaronder die SAID nie sal toelaat dat ‘n belastingbetaler ’n aangeslane verlies oordra na die huidige belastingjaar nie en die aangeslane verlies sal ook nie van toekomstige belasbare inkomste afgetrek kan word nie.

Indien daar nie aan die volgende twee vereistes voldoen word nie, sal die SAID die besigheid waarskynlik nie toelaat om sy aangeslane verlies na die huidige belastingjaar oor te dra nie:

Vereiste 1: Die besigheid moes handel gedryf het gedurende die huidige belastingjaar (die “handelsvereiste”)

Die onus rus op die maatskappy/beslote korporasie om aan die SAID te bewys dat dit inderdaad tydens die huidige belastingjaar handel gedryf het. Wanneer die SAID moet bepaal of die besigheid handel gedryf het, sal die volgende faktore onder andere in ag geneem word soos van toepassing op die belastingbetaler se spesifieke besigheid:

 1. Die bedrag en tipe uitgawes aangegaan tydens die belastingjaar
 2. Die omvang van die besigheidsaktiwiteite
 3. Die aard van die besigheid se algemene besigheidsaktiwiteite
 4. Of die besigheidsaktiwiteite aktief beoefen is
 5. Die aantal transaksies wat tydens die belastingjaar aangegaan is

Die volgende aspekte is nie noodwendig voldoende om te bewys dat handel gedryf is nie:

 1. ‘n Voorneme om in die toekoms handel te dryf
 2. Aktiwiteite ter voorbereiding van toekomstige handel
 3. Hou van vergaderings
 4. Voorbereiding van finansiële state

Vereiste 2: Die besigheid moes inkomste verdien het uit die handel wat gedryf is gedurende die huidige belastingjaar (die “inkomste uit handel” vereiste)

‘n Maatskappy/beslote korporasie mag inderdaad handel gedryf het (en uitgawes aangegaan het) gedurende ‘n belastingjaar, maar die verwante inkomste sal eers in die volgende of ‘n latere belastingjaar realiseer weens die aard van die industrie waarin die besigheid handel dryf. Die onus rus weereens op die besigheid om aan die SAID te bewys dat dit inderdaad in die huidige belastingjaar handel gedryf het ten spyte van die feit dat geen inkomste verdien is nie.

Die SAID erken dat dit moontlik is dat ‘n besigheid handel kon gedryf het sonder om ‘n inkomste te genereer in dieselfde belastingjaar. Neem byvoorbeeld ‘n eiendomsverhuringsmaatskappy. Die maatskappy kon aktief beskikbare huureiendomme geadverteer en bemark het sonder om enige geskikte huurders te vind. Dit sal lei tot ‘n verlies in die huidige belastingjaar aangesien uitgawes aangegaan is, maar geen inkomste verdien is in dieselfde tydperk nie. In hierdie geval is dit duidelik dat daar wel handel gedryf is en behoort die SAID die aftrekking (benutting) van ‘n aangeslane verlies in die huidige belastingjaar toe te laat. Die SAID sal dit egter slegs oorweeg om die benutting van die aangeslane verlies toe te laat indien:

 • Dit bloot toevallig was dat geen inkomste verdien is tydens die huidige belastingjaar nie ten spyte daarvan dat die besigheid aktief handel gedryf het; of
 • Geen inkomste verdien is tydens die huidige belastingjaar nie as gevolg van die besigheidsiklus of aard van die industrie waarin die besigheid handel dryf.

Soos blyk uit die verduideliking hierbo is die benutting van aangeslane verliese ‘n grys area. Die onus rus op die besigheid om tot die SAID se bevrediging te bewys dat dit voldoen aan beide die “handelsvereiste” en “inkomste uit handel” vereiste soos hierbo uiteengesit. Die SAID sal elke besigheid individueel assesseer op sy unieke feite en omstandighede met inagneming van bogenoemde faktore ten einde te bepaal of die besigheid toegelaat sal word om sy aangeslane verlies in die huidige belastingjaar te benut.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van die artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde raad.

Verwysingslys:

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X