BETALINGS VAN DIVIDENDE EN ANDER UITKERINGS

SALE OF IMMOVABLE PROPERTY AND THE NATIONAL CREDIT ACT
February 4, 2015
IMPORTANT DATES FOR OCTOBER, NOVEMBER AND DECEMBER 2014
February 4, 2015

BETALINGS VAN DIVIDENDE EN ANDER UITKERINGS

SOLVENSIE-EN-LIKIDITEITSTOETS

 1. Vir enige doel van die Maatskappywet 71 van 2008 (die Wet) voldoen ‘n maatskappy op ‘n bepaalde tydstip aan die solvensie-en-likiditeitstoets as, met inagneming van alle redelik voorsienbare finansiële omstandighede van die maatskappy op daardie tydstip:
 • die bates van die maatskappy, soos billik gewaardeer, gelykstaande is aan of die laste oorskry van die maatskappy, soos billik gewaardeer;  en
 • dit blyk dat die maatskappy in staat sal wees om sy skulde te betaal wanneer hulle in  die gewone loop van sake verskuldig word vir ‘n tydperk van:
  • 12 maande na die datum waarop die toets oorweeg word;  of
  • in die geval van ‘n uitkering, 12 maande na daardie uitkering.
 1. Vir die doeleindes bogenoemde:
 • moet enige finansiële inligting wat met betrekking tot die maatskappy oorweeg moet word, gebaseer wees op:
  • rekeningkundige rekords wat aan die vereistes van die Wet (artikel 28) voldoen; en
  • finansiële state wat aan die vereistes van die Wet (artikel 29) voldoen;
 • behoudens paragraaf (c), moet die direksie of enige ander persoon wat die solvensie- en-likiditeitstoets op ‘n maatskappy toepas:
  • ‘n billike waardasie van die maatskappy se bates en laste, insluitende enige redelik voorsienbare gebeurlike bates en laste, in aanmerking neem, ongeag of dit as gevolg van die voorgestelde uitkering, of andersins, ontstaan of nie;  en
  • enige ander waardasie van die maatskappy se bates en laste wat in die omstandighede redelik is, in aanmerking neem; en
 • tensy die Akte van Oprigting van die maatskappy anders bepaal, moet ‘n persoon wat die toets toepas ten opsigte van ‘n uitkering nie ‘n bedrag wat, as die maatskappy ten tye van die uitkering gelikwideer sou word, nodig sou wees om te voldoen aan die                 voorkeurregte by likwidasie van aandeelhouers wie se voorkeurregte by likwidasie voorrang geniet bo die voorkeurregte by likwidasie van diegene wat die uitkering ontvang, as ‘n las beskou nie.

Bogenoemde toets moet toegepas word vir onder andere elke “uitkering” soos hieronder bepaal.

Definisie van “uitkering” ‘n regstreekse of onregstreekse:

 1. oordrag deur ‘n maatskappy van geld of ander eiendom van die maatskappy, buiten sy eie aandele, aan of ten behoewe van een of meer houers van enige van die aandele van daardie maatskappy of van ‘n ander maatskappy binne dieselfde groep maatskappye, hetsy:
 • in die vorm van ‘n dividend;
 • as ‘n betaling in plaas van ‘n kapitalisasie aandeel;
 • as teenprestasie vir die verkryging:
  • deur die maatskappy van enige van sy aandele;  of
  • deur ‘n maatskappy binne dieselfde groep maatskappye, of aandele van ‘n maatskappy binne daardie groep maatskappye;  of
 • andersins ten opsigte van enige van die aandele van daardie maatskappy of ‘n ander maatskappy binne dieselfde groep maatskappye, onderworpe aan artikel 164 (19) van die Maatskappywet;
 1. aangaan van ‘n skuld of ander verpligting deur ‘n maatskappy ten behoewe van een of meer houers van enige van die aandele van daardie maatskappy of van ‘n ander maatskappy binne dieselfde groep maatskappye;  of
 2. kwytskelding of tersydestelling deur ‘n maatskappy van ‘n skuld of ander verpligting deur een of meer houers van enige van die aandele van daardie maatskappy of van ‘n ander maatskappy binne dieselfde groep maatskappye aan die maatskappy verskuldig, maar sluit nie enige sodanige optrede by die finale likwidasie van die maatskappy in nie;

U kan met ons skakel om u te adviseer vir die toepassing van die solvensie-en-likiditeitstoets en om die gevolge van die nie-nakoming van bogenoemde te bepaal.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Bron:  Maatskappywet 71 van 2008 (soos gewysig)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X