EK KAN NIE MY HANDTEKENING MAAK NIE: WAT IS DIE VEREISTES VIR ‘N GELDIGE TESTAMENT?

I AM UNABLE TO SIGN A DOCUMENT: WHAT ARE THE REQUIREMENTS FOR A VALID WILL?
March 31, 2015
DIE IMPAK VAN KAPITAALWINSBELASTING BY JOU DOOD
March 31, 2015

EK KAN NIE MY HANDTEKENING MAAK NIE: WAT IS DIE VEREISTES VIR ‘N GELDIGE TESTAMENT?

In die geval dat ‘n persoon onbevoeg raak om ‘n dokument te onderteken, om watter rede ook al, is daar sekere regulasies wat gevolg moet word ten einde die geldigheid van die testament te behou. U kan iemand vra om die testament namens u te teken of u kan die testament self teken deur ‘n merk (byvoorbeeld ‘n duimafdruk of ‘n kruisie) te maak.

As u egter ‘n merk maak, of iemand kry om namens u te teken, moet die dokument aan die volgende vereistes voldoen:

  • Die testament moet op skrif wees. Dit kan met die hand geskryf, getik of gedruk wees.
  • Die testateur moet die testament aan die einde van die laaste bladsy onderteken deur ‘n merk te maak (bv. ‘n duimafdruk of kruisie), of as iemand namens hom of haar teken, moet die ander persoon aan die einde van die laaste bladsy in die teenwoordigheid van en in opdrag van die testateur teken.
  • Die merk of handtekening van die ander persoon wat namens die testateur teken, moet in die teenwoordigheid van twee of meer bevoegde getuies en ‘n Kommissaris van Ede gemaak word.
  • Die getuies moet die testament in die teenwoordigheid van die testateur en van mekaar staaf en onderteken. As die testament deur ‘n ander persoon geteken word, moet dit ook in die teenwoordigheid van daardie persoon en ‘n Kommissaris van Ede gedoen word.
  • As die testament uit meer as een bladsy bestaan, moet elke bladsy behalwe die laaste een deur die testateur of deur die persoon wat namens hom of haar teken, op enige plek op die bladsy geteken word.
  • ‘n Kommissaris van Ede moet sertifiseer dat hy of sy tevrede is met die identiteit van die testateur en dat die testament die wense van die testateur is.
  • Die Kommissaris van Ede moet ‘n sertifikaat onderteken en op enige plek op elke bladsy van die testament teken.

Wetgewing is moontlik verwarrend oor waar die Kommissaris van Ede, die testateur en getuies moet teken en ook waar en wanneer die Kommissaris van Ede sy sertifikaat op die dokument moet plaas. Ons aanbeveling is dus dat elke bladsy van die Testament deur die Testateur, die getuies en Kommissaris van Ede onderteken moet word en dat die Kommissaris van Ede se sertifikaat ook op elke bladsy van die dokument geplaas word indien die dokument uit meer as een bladsy bestaan.

Dit kan dramatiese gevolge hê indien ‘n testament of gedeeltes van ‘n testament na u afsterwe as ongeldig beskou word omdat die vereistes nie korrek nagekom was nie. Maak dus seker dat u aan alle vereistes van ‘n geldige testament voldoen ten einde sulke onaangename gevolge te vermy.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X