Die skakel tussen KWB en Inkomstebelasting

Die aanstelling van ʼn finansiële bestuurder: Weet jy waarna om te kyk?
August 26, 2015
The link between CGT and income tax
September 25, 2015

Die skakel tussen KWB en Inkomstebelasting

Die benaming “Kapitaalwinsbelasting” (KWB) skep soms die indruk dat KWB ’n aparte belasting van ander belastings is, maar dit is nie die geval nie. KWB vorm deel van Inkomstebelasting en kapitaalwinste en kapitaalverliese moet in die jaarlikse Inkomstebelastingopgawe van ’n belastingbetaler verklaar word.

Indien die belastingbetaler nie geregistreer is vir Inkomstebelasting nie

Indien ʼn natuurlike persoon nie geregistreer is vir Inkomstebelasting nie, en sy/haar belasbare inkomste bestaan slegs uit ʼn belasbare kapitaalwins of ʼn aftrekbare kapitaalverlies, wat die bedrag R30 000 oorskry, sal die persoon as ʼn belastingbetaler by SAID moet registreer. Die nuwe belastingbetaler sal dan ook ʼn Inkomstebelastingopgawe vir daardie belastingjaar moet indien.

Indien die belastingbetaler reeds geregistreer is vir Inkomstebelasting, is dit nie nodig dat hulle vir KWB registreer nie, aangesien KWB deel vorm van Inkomstebelasting.

Belastinghantering van kapitaalwinste in drie stappe

Die eerste stap is om die kapitaalwins te bereken volgens die bepalings van die KWB Wet. Die bespreking van die formules om kapitaalwinste en kapitaalverliese te bereken val egter buite die bestek van hierdie artikel.

Die tweede stap is om die kapitaalwins te verminder met die bedrag van enige uitsluitings wat van toepassing mag wees. Kontak asseblief jou belastingadviseur om uit te vind of jy vir enige van die uitsluitings op kapitaalwinstekwalifiseer.

Die derde stap is om die belasbare gedeelte van die kapitaalwins by die belasbare inkomste van die belastingbetaler te tel. Daar is verskillende insluitingskoerse vir die volgende kategorieë van belastingbetalers:

  • Vir natuurlike persone, bestorwe of insolvente boedels, en spesiale trusts is die belasbare insluitingskoers 33.3%. Dus moet 33.3% van die kapitaalwins by die belasbare inkomste van belastingbetaler gevoeg word, en die belastingbetaler sal dus meer inkomstebelasting betaal.
  • Maatskappye, beslote korporasies en trusts (spesiale trusts uitgesluit) het ʼn belasbare insluitingskoers van 66.6%. Dit beteken dat 66.6% van die kapitaalwins by die belasbare inkomste van belastingbetaler gevoeg moet word, en teen die normale inkomstebelastingkoers van die belastingbetaler belas gaan word.

Aangesien ʼn belasbare kapitaalwins by die belasbare inkomste van die belastingbetaler getel word, sal sekere belastingaftrekkings hierdeur geraak word, terwyl ander aftrekkings nie geaffekteer sal word nie.

Belastingaftrekkings vir individuele belastingbetalers wat nie deur die insluiting van ʼn belasbare kapitaalwins by die belasbare inkomste van die belastingbetaler geraak sal word nie, is:

  • Pensioenfondsbydraes
  • Aftree-annuïteitsfondsbydraes

Belastingaftrekkings wat wel deur die insluiting van ʼn belasbare kapitaalwins by die belasbare inkomste van die belastingbetaler geaffekteer word, sluit in:

  • l Mediese uitgawes (slegs van toepassing op individuele belastingbetalers)

Indien ʼn belastingbetaler se mediese aftrekking onderhewig is aan die 7.5% van die belasbare inkomste-beperking, word die aftrekbare bedrag vir mediese uitgawes kleiner indien die belasbare kapitaalwins by belasbare inkomste ingesluit word.

  • l Artikel 18(A) donasies

’n Belastingbetaler mag die belasbare kapitaalwins by die belasbare inkomste voeg voordat die 10% limiet vir aftrekbare donasiesvolgens Artikel 18(A) bereken word. Die aftrekbare bedrag van hierdie donasies verhoog dan met 10% van die bedrag van die belasbare kapitaalwins.

Belastinghantering van kapitaalverliese

Kapitaalverliese mag nie van belasbare inkomste afgetrek word nie maar moet verreken word teen huidige of toekomstige kapitaalwinste. Indien daar onvoldoende kapitaalwinste is om die volle kapitaalverlies in die betrokke belastingjaar te verreken, word die ongeëiste balans van die kapitaalverlies oorgedra na die volgende belastingjaar en teen enige kapitaalwinste in daardie jaar afgetrek. Hierdie proses word herhaal totdat die volle bedrag van die kapitaalverlies verreken is teen toekomstige kapitaalwinste.

ʼn Kapitaalwins of kapitaalverlies kan ʼn wesenlike uitwerking op 'n belastingbetaler se aanspreeklikheid vir inkomstebelasting hê. Dit is van uiterse belang dat hierdie bedrae akkuraat bereken word en dat alle moontlike uitsluitings benut word. Vir verdere navrae rakende kapitaalwinste/-verliese, tree asseblief met u belastingadviseur in verbinding.

Bronnelys:

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&EO)

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X