Die aanstelling van ʼn finansiële bestuurder: Weet jy waarna om te kyk?

Appointing a financial manager: Do you know what to look for?
August 26, 2015
Die skakel tussen KWB en Inkomstebelasting
September 25, 2015

Die aanstelling van ʼn finansiële bestuurder: Weet jy waarna om te kyk?

Die ideale persoon om as finansiële bestuurder aan te stel, is die kandidaat wat aan beide die vereistes van kwalifikasie(s)  en relevante werksondervinding voldoen. Daar is egter ʼn derde vereiste wat dikwels buite rekening gelaat word, of eenvoudig nie as so belangrik soos kennis en ondervinding geag word nie. Hierdie vereiste is sagte-vaardighede (‘soft skills’). Die res van die artikel sal elk van die bogenoemde drie vereistes meer volledig te bespreek.

Kwalifikasies 

’n Formele finansiële kwalifikasie, byvoorbeeld ʼn B. Com- graad, is die minimum vereiste waaraan ʼn finansiële bestuurder moet voldoen. Die ingewikkeldheidsgraad van die besigheid se finansies kan vereis dat ʼn nagraadse kwalifikasie of ʼn professionele kwalifikasie, byvoorbeeld diè van ʼn geoktrooieerde rekenmeester, nodig mag wees.

Indien ‘n kandidaat lid is van ʼn professionele organisasie wat verband hou met sy/haar finansiële kwalifikasie, mag dit daartoe bydra dat die persoon se kennis rakende die nuutste finansiële standaarde en wetgewing op datum is.

Ondervinding

Gepaste werksondervinding is gewoonlik ʼn vereiste, alhoewel dit nie altyd moontlik is om ʼn kandidaat te vind wat oor die ideale ondervinding beskik nie. Indien ʼn kandidaat nie oor die nodige ondervinding beskik nie, bepaal of die persoon wel oor gepaste teoretiese kennis beskik en vinnig en gretig is om te leer.

Sagte-vaardighede

ʼn Finansiële bestuurder se werk vereis dat hy/sy met mense moet saamwerk en hulle bestuur om die besigheid se finansiële doelwitte te kan bereik. Indien die kandidaat nie oor die nodige sagte-vaardighede beskik nie, is dit onwaarskynlik dat hy/sy daartoe in staat sal wees om ander suksesvol te bestuur.

Oorweeg dit om die kandidate wat die kortlys gehaal het aan sielkundige toetsing te onderwerp om te bepaal welke kandidaat se persoonlikheid en sagte-vaardighede die geskikste vir die pos as finansiële bestuurder is.

Dis onwaarskynlik dat die ideale kandidaat wat aan al die vereistes (kennis, ondervinding en sagte-vaardighede) voldoen, gevind sal word. Indien jy ʼn keuse moet maak tussen twee kandidate waar kandidaat A oor kennis en ondervinding beskik, maar glad nie ʼn positiewe ingesteldheid het nie en kandidaat B nie noodwendig oor dieselfde kennis en ondervinding beskik nie, maar wel  ʼn baie positiewe ingesteldheid het, mag dit beter wees om kandidaat B aan te stel. Kandidaat B kan altyd opleiding ontvang om sy/haar kennis uit te brei. Dit is egter nie regtig moontlik om iemand soos Kandidaat A se ingesteldheid van negatief na positief te verander nie. Stel dus liewer iemand aan wat reeds ʼn positiewe ingesteldheid het en wat by jou besigheid pas, en verbeter dan die individu se kennis deur opleiding.

Om te bepaal wat ʼn kandidaat se algemene houding (ingesteldheid) is en hoe die individu bepaalde situasies hanteer (byvoorbeeld konflik, werksdruk en probleme met personeel), doen navraag oor hoe die kandidaat soortgelyke probleme in die verlede hanteer het. Dit word algemeen aanvaar dat die wyse waarop ‘n kandidaat in die verlede opgetree het ‘n goeie aanduiding is van watter optrede in die toekoms van die persoon verwag kan word.

Verder word daar ook van ʼn finansiële bestuurder verwag om oor die volgende basiese sagte-vaardighede te beskik:

  • Kommunikasievaardighede: Die kandidaat moet oor goeie luistervaardighede beskik en in staat wees om ingewikkelde inligting verstaanbaar oor te dra aan ander
  • Organisatoriese vaardighede: Die kandidaat moet daartoe in staat wees om tyd, mense en geld te bestuur.
  • Oplettendheid ten opsigte van fyn detail
  • Leierskapeienskappe: Is die kandidaat self-handhawend maar tog ook vriendelik en sensitief teenoor ander werknemers? Kan die kandidaat werknemers motiveer?
  • Probleemhanterings-vaardighede: Kan die kandidaat onverwagse probleme identifiseer en oplos ?

Die opvolg van kwalifikasies en verwysings 

Indien moontlik, bevestig dat ʼn kandidaat wel oor die beweerde kwalifikasie(s) en lidmaatskap van professionele organisasies beskik deur op te volg met die betrokke tersiêre instansies en professionele organisasies.

Dit is van uiterste belang om die verwysings wat die kandidaat verskaf, op te volg. Deur die verwysings na te gaan kan waardevolle inligting rakende die kandidaat se algemene werksgewoontes en houding bekom word, wat nie noodwendig andersins aan die lig sou kom nie.

Die aanstelling van ʼn finansiële bestuurder kan ʼn tydrowende en duur proses wees en ʼn wesenlike positiewe of negatiewe uitwerking op die toekoms van jou besigheid hê. Neem die tyd en doen genoegsame huiswerk om te verseker dat jy die beste kandidaat aanstel. Indien geeneen van die kandidate geskik is om die posisie van finansiële bestuurder te vul nie, mag dit die moeite werd wees om die pos weer te adverteer en nog onderhoude te voer.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van die artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde raad.

Bronnelys:

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X