MOET EK ‘N TESTAMENT HE?

SAID BTW-ONDERSOEKE EN OUDITS
February 4, 2015
VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM EN DIE NASIONALE KREDIETWET
February 4, 2015

MOET EK ‘N TESTAMENT HE?

‘n Ma se begeerte dat haar dogter haar verloofring erf, sal dalk nie bewaarheid word indien sy nie ‘n geldige, skriftelike testament nalaat nie, aangesien haar boedel dan in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging No 81 van 1987 verdeel sal word.

‘n Testament sal jou die gemoedsrus gee dat jou bates sover moontlik volgens jou wense verdeel word en moet weerspieël presies hoe jou bates na jou dood hanteer moet word. Dit mag egter nie contra bonos mores (teen die goeie sedes) wees of neerkom op “regerend uit die graf” nie.

Daar is ‘n aantal wetlike vereistes waaraan ‘n geldige testament moet voldoen. Indien die testament nie aan al hierdie vereistes voldoen nie, kan daar bevind word dat dit ongeldig is en sal jou boedel dan in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging van 1987 beredder word. Dit is daarom van die uiterste belang dat iemand met die nodige gespesialiseerde vaardighede en kennis jou bystaan met die opstel van jou testament.

‘n Testament moet ook gereeld hersien en opgedateer word om aan te pas by jou veranderende lewensomstandighede, byvoorbeeld nadat jy in die huwelik getree het of kinders gebore is.  Artikel 2B van die Wet op Testamente no 7 van 1953 (soos gewysig deur die Erfreg Wet 43 van 1992) handel spesifiek oor ‘n verandering in huwelikstatus deur middel van ‘n egskeiding en lui soos volg:

“Indien iemand te sterwe kom binne drie maande nadat sy huwelik deur ‘n egskeiding of nietigverklaring deur ‘n bevoegde hof ontbind is en daardie persoon voor die datum van sodanige ontbinding ‘n testament verly het, word uitvoering aan daardie Testament gegee op dieselfde wyse waarop daaraan uitvoering gegee sou word indien sy voormalige gade voor die datum van die betrokke ontbinding oorlede is, tensy uit die Testament blyk dat die erflater ondanks die ontbinding van sy huwelik bedoel het om sy voormalige gade te bevoordeel.”

Hierdie klousule kan deur middel van die volgende voorbeeld verduidelik word: A en B se huwelik ontbind deur ‘n egskeiding en B sterf binne drie maande vanaf die datum van die egskeiding. B se testament is voor die egskeiding opgestel. Tensy B se testament spesifiek aandui dat A bevoordeel moet word uit hoofde van B se boedel ten spyte van die egskeiding, sal B se boedel verdeel word asof A gesterf het voordat hulle geskei het. A sal dus nie van B se boedel erf nie. Sou B egter sterf nadat meer as drie maande verloop het na die egskeiding en B se testament, wat A bevoordeel, is onveranderd, sal dit gesien word asof dit B se bedoeling was om vir A te bevoordeel, ten spyte van die egskeiding.

‘n Persoon wat hertrou, moet verseker dat die nodige veranderinge aan sy/haar testament aangebring word, andersins kan dit ernstige gevolge vir die “nuwe” gade inhou, veral in gevalle waar die testament steeds die eggenoot uit die vorige huwelik bevoordeel.

Wanneer daar minderjarige kinders ter sprake is, is dit raadsaam om voldoende voorsiening in jou testament te maak vir hul lewenskoste en opvoeding. Dit kan gedoen word deur ‘n testamentêre trust te skep waarvan die minderjarige kinders begunstigdes is.

Om oor ‘n mens se afsterwe te dink en praat, is nie maklik nie. Deur egter ‘n geldige, duidelike en ondubbelsinnige testament na te laat, kan onaangename familievetes verhoed word. Dit is beslis die tyd en moeite werd om ‘n geldige testament op te stel.

Verwysings:

  • Drafting of Wills 2013 – LEAD
  • Wet op Intestate Erfopvolging 81/1987
  • Wet op Testamente 7/1953

Saamgestel deur Riëtte Nel

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X